Grietje Pater

Vrouwelijk 1675 -


Persoonlijke informatie    |    Bronnen    |    Alles    |    PDF

 • Naam Grietje Pater 
  Roepnaam Geertje 
  Geboren 12 dec 1675  Amerongen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats 
  Gedoopt 29 mrt 1676  Veenendaal Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats 
  Geslacht Vrouwelijk 
  Begraven
  • Betalingen begraafrechten Veenendaal: 21-02-1742 Griet Pater voldaan 1-12-8.
   Niet zeker of het deze persoon is.
  Aantekeningen 
  • Bij de Lidmaten telling te Veenendaal in 1705 of nadien "Lidmaat op attest van Amerongen." Wonende te Veenendaal tussen 't Verlaat en de Hoek.
  Persoon-ID I28  Pater Amerongen
  Laatst gewijzigd op 29 okt 2013 

  Vader Ghijsbert Pater,   ged. 26 dec 1642, Amerongen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats,   ovl. 01 okt 1701, Amerongen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats  (Leeftijd ~ 58 ) 
  Moeder Hendrikje Cornelisse,   geb. (??-??-1645), Veenendaal Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats,   ovl. na 1690 
  Ondertrouw 25 okt 1665  Veenendaal/Amerongen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats 
  • 2 afroep op 29-10-1665. Met attestatie naat Veenendaal, 24-10-1665.
  Getrouwd 05 nov 1665  Amerongen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats  [1
  • "Gijsbert Teunissen Paters, tr. Amerongen 5.11.1665 (555) Hendrikje Cornelissen." Onder nr. (1108).
  Aantekeningen 
  • Hendrickje zal mogelijk in verwachting geweest zijn toen ze in oktober 1665 met Gijsbert trouwde. Voor Willem (~02-05-1669) moeten er nog minstens twee andere kinderen geboren zijn, waarvan Hermpje er mogelijk een is. Maar naar wie is Willem dan vernoemd, die als derde (mogelijk vierde) kind is vernoemd?. Hij zou zeker niet zijn vernoemd (zelfs twee keer) als het geen nabije familie was. Hoogst waarschijnlijk moet er voor Willem nog een Theunis geweest zijn. De vader van Hendrickje zou pas, zoals we het nu zien, bij het dopen van het negende of het tiende kind vernoemd worden. Het is dus mogelijk dat er voor Willem ook nog een Cornelis is geweest. Een ander mogelijkheid is dat deze mensen hun tijd ver vooruit waren en niet aan vernoemen deden. Wie zal het zeggen?
  Gezins-ID F39  Gezinsblad  |  

  Gezin Hendrik Tueren,   geb. (00-00-1670) 
  Ondertrouw 19 apr 1711  Veenendaal Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats  [2
  Getrouwd 26 apr 1711  Veenendaal Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats  [2
  Type: Reli 
  Aantekeningen 
  • Grietje: jd. komende van den Dwarsweg.

   In onderstaande akte wordt hun bezit wederzijds toegewezen aan de langst levende.

   D'Acte geschreven en uijtgegeven
   op een segel van 5 gulden.29 e Junij 1720.
   Op huijden den 29 e Junij 1720 compareerde voor mij Elias Verschuijr, openbaer Notaris door den Ed: Hove van Utregt totte exercitie vandien geedt ende bij de Ed: ende agtbare Magistraet der stad Rhenen geadmitteert, in Venendael residerende ende vor getuijgen naegenoempt,
   Hendrick Harmsen ende Grietje Pater egteluijden, wonende in Venendael onder de jurisdictie der stad Rhenen voornoempt, ons Notaris en getuijgen bekent sijnde, hij eerste comparant swachelijk van lighaem, ende sij tweede comparante met ons gaende ende staende dogh beijde haer verstand, redenen ende memorie nae behoren hebbende ende gebruijckende, soo opentlijk bleeck, ende niet anders conde worden bemerckt, ende verclaerden uijt matrimoniele lieffde ende affectie die den een den anderen was toedraegende in cragte vande ordonnantie de cisoir vandien 1 April 1659 ende de ampliatie vanden 18 Januarij 1700 daer op gevolgt, mitsgaders malcanderen reciproque, dus over ende weder over den langstlevende van hun beijden in vollen eijgendom to geven macken ende to bespreecken allen haeren huijsraedt, imboedel en voorts generalijk alle 't geene verders volgens voorgemelte onder andere ordonatien, privilegien off wetten, malcanderen in eijgendom niet connen geven, de ususniet en lijfftogt om sijn off haer levenlang gedurende in regten lijfftogt ende ten lijfftogtregten beseeten to worden ende dat alles met dit bedingh, dat de comparanten haer wille ende begeerte is wanneer den langstlevende met de vrugten niet toe kan off genoeg heeft tot sijn nodigh onderhoudt is boedels, goederen mag vercopen sonder verpligt to wesen reden aende naeste vrinden van den overledenen daer van to geven, die oock niet sullen vermogen vanden langstlevenden aff to vorderen, staet ende inventaris op poene tegen die geene welcke sulx doen van outstervinge, alsoo de welcke verclearde sodaenige van haere erffenisse to secluderen ende de sodaenige in derselver plaetse weder aen to stellen die dan haere uijterste wille nacomen ende in alle obidieren sullen, dogh dit alles onder dit vorder bedingh dat den langstlevende comende aff to sterven als dan de vrinden van beijde de comparanten even nae in alle 't geene compt over to schieten sullen erven ende succederen, willende voorts sij comparanten dat voor nu ende altoos uijt haeren boedel en bewinde sullen sijn ende blijven gesecludeert de Heeren vande Magistraet ende weescamer der stad Rhenen ende voorts generalijck alle der onmundigen Heeren oppervoogden in wiens plaetse tot momboirs ende voogden over derselver natelaetene onmundige erffgenaemen weder aenstellen, die uijt den bloede welcke den langstlevende mag nomineren off in cas die dat niet en doet twee de naesten uijt den bloede aen ijder sijde een, allen 't geene voors. verclaerden de comparanten to sijn haer testament, uijtersten ende laetste dispositie dat sij wilden ende begeerden dat alsoo sijn effect mogt hebben ende sorteren 't sij als een testament, dodicille, gifte onder den levende off uijt seacke des doots, off soo sulx wese in cragte van boven gemelte ordonnatien kan bestaen, schoon alle solemniteijten nae regten gerequireert niet nae behoren mogten wesen geobserveert waer van de comparanten begeerden gehouden to worden voor geexcuseert, versoeckende daer van acte, welcke is dese,
   Aldus gepasseert ten huijse vande comparanten, ter presentie van Aelbert van Ravenswaeij, Willem Lambertsz. van Hardeveld, Isack Middelhoven, getuijgen hiertoe speciael versogt die dese minute nevens de comparanten ende mij Notario hebben onderteeckent, op datum als boven.

   W.G. Hendrik Harmsen, Grietje Paters, A.v.Ravenswaeij, Sjaak Middelhoven, Willem Lambesen. E.Verschuijr Notaris. vers1720.296

  Laatst gewijzigd op 19 mrt 2017 
  Gezins-ID F873  Gezinsblad  |  

 • Bronnen 
  1. Kerkelijk archief Amerongen nr. 1108.

  2. GA Veenendaal dl. 2 huw. 1701-1720.