HTLM test

De Familie Organisatie Pater (F.O.P.) is een genealogische naamsvereniging, opgericht op 13 april 1985. Het doel van de vereniging is het bevorderen van genealogie en geschiedschrijving van de familienaam Pater, waarbij elk winstoogmerk is uitgesloten. Leden kunnen zijn zij, die de familienaam Pater, De Pater, Paters of Paater dragen dan wel nauw verwant zijn met personen die een van deze namen dragen. Het Bestuur van de vereniging bestaat uit: voorzitter, secretaris, penningmeester, archivaris, webmaster, redacteur en een algemeen bestuurslid, allen gekozen uit- en door stem-gerechtigde leden van de F.O.P..

Jaarlijks wordt op of omstreeks 13 april een Algemene Ledenvergadering gehouden, waarin de bestuursleden verslag doen van hun werkzaamheden gedurende het afgelopen verenigingsjaar. Aansluitend kunnen leden zich orienteren in de diverse stambomen en/of deelnemen aan nevenactiviteiten. Tevens zal er voldoende gelegenheid zijn om (nader) kennis te maken met andere leden van de familie's Pater, Paters en De Pater. Om de leden tegemoet te komen in de reistijden, wordt de ledendag telkens op een andere plaats in Nederland gehouden.

De jaarlijkse contributie voor de Familie Organisatie bedraagt € 20,-. U kunt dit bedrag overmaken op rek.nr NL39INGB0000454054 t.n.v. De F.O.P. Leden ontvangen vier maal per jaar via de mail of de post de nieuwsbrief 'Het Patertje'.

De kern van de F.O.P. bestaat uit 9 steunpunten, die een of meerdere Pater stambomen onder hun beheer hebben. Deze mensen zijn (bestuurs-) leden van de F.O.P. die verspreid over Nederland wonen. Ze doen hun vele werk geheel vrijwillig en belangeloos. Deze Steunpunten speuren in diverse archieven, maar bezoeken ook mensen van de huidige generatie thuis, om zodoende een compleet beeld te krijgen van de desbetreffende stamboom.

Inmiddels zijn er twee stambomen in boekvorm verschenen, t.w.:
'Genealogie Familie Pater - Westerkwartier';
'Genealogie Familie Pater - Oost-Groningen';

Daarnaast is er nog een aantal andere stambomen waarvan de belangrijkste zijn: Pater De Vroonlanden (N.H.), Pater West-Friesland, Pater Amerongen, Pater Nunspeet, Pater West-Veluwe, Pater Leeuwarden, Pater Reestdal, Pater Suriname, De Pater, Paters en Pater c.q. Paters Den Ham (Overijssel). Met ingang van 10 april 2010 zijn alle stambomen via de website openbaar.

Contact: Gerard Pater, Costerstraat 28, 1814 DH Alkmaar, mail: contact@fam-org-pater.nl

De Familie Organisatie Pater wordt gesponsord door de volgende bedrijven: